Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

Cruel

Nie wierzę, że ktoś odczuwa mój brak, bo dla tej, której chciałbym brakować, nie znaczę nic.

— Arno Strobel
Reposted fromNajada Najada viayouaresonaive youaresonaive
Cruel
Płakałaś?
Reposted fromrawwwr rawwwr viayouaresonaive youaresonaive
Cruel
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Cruel
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viazamknioczy zamknioczy
Cruel
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
Reposted fromladygrey ladygrey viaxannabelle xannabelle

February 24 2017

Cruel
1494 79c6 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viazamknioczy zamknioczy
Cruel
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e viaxannabelle xannabelle
Cruel

February 23 2017

Cruel
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viaxannabelle xannabelle
Cruel
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.
Cruel

mam świadomość, że jestem popierdolona - ale jak patrzę na niektórych ludzi to zaczynam wątpić w siebie.

Reposted frommefir mefir viaxannabelle xannabelle
Cruel
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
Cruel
9835 9ed5

PORN FOR MY EYES.

Reposted fromochgod ochgod viazamknioczy zamknioczy
Cruel
9416 db37
Reposted fromzie zie viazamknioczy zamknioczy
Cruel
3333 d8ec
Reposted frommondkroete mondkroete viazamknioczy zamknioczy
Cruel
5678 895c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazamknioczy zamknioczy
Cruel
Reposted fromjasminum jasminum viazamknioczy zamknioczy
Cruel
Cruel
1853 41c2 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl