Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

Cruel
2173 65ae
Reposted fromtfu tfu viaemciu emciu
Cruel
3403 f1a5 500
Reposted fromkaiee kaiee viaemciu emciu
Cruel
3395 1ab0 500
Reposted fromkaiee kaiee viaemciu emciu
Cruel
5656 3e96
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaemciu emciu
3711 0a3c 500

sixpenceee:

The following is a rare half male and half female butterfly. The butterfly was determined to be a Lexias pardalis, and its condition is called bilateral gynandromorphy. Gynandromorphism is most frequently noticed in bird and butterfly species where the two sexes have very different coloration. (Source)

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaemciu emciu

August 06 2017

Cruel
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Cruel
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viayouaresonaive youaresonaive
Cruel
4658 21f3
Reposted fromjestemzero jestemzero viainsanedreamer insanedreamer
Cruel
6774 2c6d 500
Reposted fromvandalize vandalize viainsanedreamer insanedreamer
Cruel
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...
2305 bc9e
Cruel
6112 8c69
9961 b99a
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialilacwine lilacwine
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
Cruel
Cruel
2980 73cd
Reposted fromSkydelan Skydelan viayouaresonaive youaresonaive
Cruel
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
Cruel
Cruel
Witaj ściano świadku mojego nie sypiania świadku mojego nie jedzenia świadku mojego nie sprzątania świadku mojego nie modlenia się świadku mojego nie pisania świadku wszystkich moich niemożności a także świadku mojej niewiary Witaj ściano przyjaciółko w chorobie ty porażona wiecznym milczeniem ja porażona paraliżami woli Wybacz ściano że przeze mnie jesteś brudna i pusta bo pospadały z ciebie obrazy w które ubierałam cię z wielkim staraniem i radością a teraz nie jestem w stanie podnieść ich z podłogi aby ubrać cię w nie z powrotem Kocham cię ściano za twoją cierpliwość z jaką słuchasz mojego płaczu Kocham cię ściano za to że nie muszę bać się ciebie Kocham cię ściano za to że mówisz z szyderczym uśmiechem że jestem leniwa Kocham cię ściano za to że nie żądasz abym katując siebie pomalowała cię na żółty kolor radości który i tak przecież zobaczę na czarno Błogosławię cię ściano gdyż wiem że jedynie ty będziesz wierną towarzyszką mojej śmierci
— Małgorzata Hillar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl